GDPR

Dan-Equip A / S lever op til de grundlæggende principper for al databehandling, og de forpligtelser der hører med til persondataforordningen.

Ansvarlighed

Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.
Lovlig, rimelig og gennemsigtig over for den registrerede
Datakvalitet.
Oplysningerne skal være rigtige og om nødvendigt ajourførte
Der tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige, omgående slettes eller berigtiges.
Formålsbegrænsning.
Indsamling af oplysninger sker til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og senere behandling må ikke være uforenelige med disse formål.
Statistiske formål (mv.) er som udgangspunkt forenelige (artikel 89)
Sletning.
Oplysningerne opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end formålet tilsiger.
Muligheder for opbevaring med henblik på statistiske formål mv. (art. 89)
Dataminimering.
Oplysninger er relevante, tilstrækkelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålene.
”Kan vi nå formålet med færre oplysninger” – så gør vi det.
Integritet og fortrolighed.
Tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder mod ubemyndiget eller ulovlig behandling o g mod hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.