Dan-Equip A / S lever op til de grundlæggende principper for al databehandling, og de forpligtelser der hører med til persondataforordningen.

Ansvarlighed

Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.
  • Lovlig, rimelig og gennemsigtig over for den registreredeDatakvalitet.
  • Oplysningerne skal være rigtige og om nødvendigt ajourførte
  • Der tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige, omgående slettes eller berigtiges.
Formålsbegrænsning.
  • Indsamling af oplysninger sker til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og senere behandling må ikke være uforenelige med disse formål.
  • Statistiske formål (mv.) er som udgangspunkt forenelige (artikel 89)
Sletning.
  • Oplysningerne opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end formålet tilsiger.
  • Muligheder for opbevaring med henblik på statistiske formål mv. (art. 89)
Dataminimering.
  • Oplysninger er relevante, tilstrækkelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålene.
  • ”Kan vi nå formålet med færre oplysninger” - så gør vi det.


Integritet og fortrolighed.
  • Tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder mod ubemyndiget eller ulovlig behandling o g mod hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger. 

 
 
©2018 Dan-Equip A/S.